Zmiana funduszu emerytalnego

Dyspozycję zmiany funduszu emerytalnego możesz dokonać w dowolnym momencie przez cały rok.Jednak faktyczne przeniesienie Twoich środków emerytalnych do nowego OFE (tzw. transfer) dokonane będzie przez ZUS tylko cztery razy w roku.

Co trzeba zrobić aby zmienić OFE?

Aby zmienić fundusz emerytalny w najbliższym transferze, należy odpowiednio wcześnie zawrzeć umowę z nowym OFE (podpisanie umowy z nowym OFE): – do 25 stycznia (transfer w lutym), – do 25 kwietnia (transfer w maju), – do 25 lipca (transfer w sierpniu), – do 25 października (transfer w listopadzie). W tym celu należy odpowiednio wcześniej skontaktować się z Doradcą nowego funduszu emerytalnego (doradca OFE) celem wypełnienia stosownych dokumentów. Umowa z dotychczasowym funduszem ulega rozwiązaniu z dniem dokonania zmiany w Centralnym Rejestrze Członków OFE prowadzonym przez ZUS.

Chcesz zmienić swój fundusz emerytalny? – > Skontaktuj się z naszym Doradcą!

Jakie są koszty zmiany OFE?

Opłaty z tytułu zmiany funduszu emerytalnego dotyczą klientów, których członkostwo w dotychczasowym OFE nie przekracza 24 miesięcy. Opłaty te pokrywane są z własnych środków osób zmieniających OFE. Zgodnie z przepisami (art. 119 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz Statutami OFE) opłata za zmianę funduszu emerytalnego wynosi: – dla klientów o stażu w OFE krótszym niż 1 rok – maksymalnie 160 zł, – dla klientów o stażu w OFE pomiędzy 1 a 2 lata – maksymalnie 80 zł. Klienci z pełnym dwuletnim stażem w dotychczasowym funduszu, nie ponoszą opłaty z tytułu zmiany OFE. Uwaga! W terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie OFE, dotychczasowy fundusz wysyła listownie klientowi informację o wysokości opłaty (jeżeli tak a istnieje) oraz wskazuje rachunek pieniężny, na który opłata ma zostać przekazana. W przypadku, gdy wpłacona opłata za zmianę, po udanym transferze, okaże się wyższa niż należna (np. ze względu na długie oczekiwanie na transfer) fundusz jest zobligowany do zwrotu różnicy na podany rachunek bankowy Klienta lub na wskazany przez niego adres.